Kieslys
afrisake-5mil
afrisake-5mil

Agtergrond

Wie is AfriSake?

AfriSake is ʼn niewinsgewende sakeregtewaghond wat in 2011 deur senior sakelui tot stand gebring is. Dié organisasie is gestig om

die Afrikaanse gemeenskap in die sakewêreld op te roep tot deelname aan die openbare debat en om as spreekbuis vir die Afrikaanse sakegemeenskap op te tree.

In Suid-Afrika is die Afrikaanse sakegemeenskap blootgestel aan ʼn reeks uiteenlopende politieke, sosiale en ekonomiese beleidsrigtings. Die situasie beteken egter nie dat sakelui uitgelewer is aan die genade van beleidmakers nie. Welslae vanuit die georganiseerde burgerlike samelewing wys daarop dat georganiseerde gemeenskappe ʼn aktiewe en veranderende rol in die land kan en moet speel. AfriSake is uniek geposisioneer om ʼn toonaangewende rolspeler te word in die georganiseerde sakegemeenskap en breër burgery.

Afrikaanssprekendes tree toenemend toe tot die arbeidsmark as entrepreneurs, finansiers en werkskeppers. Daar is dus ʼn regstreekse verband tussen die ekonomiese sukses van die Afrikaanse gemeenskap en die ekonomiese welvaart van Suid-Afrika. ʼn Suksesvolle sakeomgewing benodig ʼn bestendige, regverdige en voorspelbare omgewing. AfriSake het ten doel om sakelui positief te mobiliseer ten einde ʼn gesonde sakeomgewing te verseker.

 • Sakegemeenskap se rol
  • Die sakepersoon speel ʼn belangrike rol in die samelewing. Beleggers in nuwe ondernemings plaas hoop op ʼn wins terwyl hulle deurentyd blootgestel is aan die risiko om hul kapitaal te verloor indien die onderneming sou misluk.Indien die onderneming egter suksesvol is, is dit nie net die entrepreneurs en beleggers wat daaruit voordeel trek nie. Die sakegemeenskap skep werk en welvaart vir ʼn samelewing.Die sakegemeenskap is ʼn belangrike skakel in die ekonomiese ketting. Dit is die sakegemeenskap wat aan ʼn land se burgers die middele verskaf om hul drome te kan verwesenlik. Ondernemings skep ʼn platform vir finansiële en persoonlike welvaart. Die veelheid van die produkte en dienste wat aan mense gelewer word, verhoog lewenstandaarde en bring sosiale opheffing mee.

   As die bewaarders van Suid-Afrika se kapitaal en produksiemiddele vervul die sakegemeenskap ʼn eerbare en opbouende rol in ons land.

   AfriSake glo dat die volgende moet bestaan indien die sakegemeenskap hierdie rol volhoubaar gaan vervul:

   • Sterk instellings: Sterk instellings is die ankers van ʼn gesonde samelewing. Die demokratiese en grondwetlike regstaat, ʼn funksionele staatsdiens, doeltreffende kapitaalmarkte en sterk burgerlike instellings skep die raamwerk waarbinne individue en gemeenskappe hul drome en aspirasies kan nastreef.
   • Hoë vertrouensvlakke: Vertrouensvlakke in ʼn gemeenskap is ʼn uitvloeisel van sterk instellings. Hoë vlakke van vertroue laat ʼn ekonomie doeltreffend funksioneer. Vertroue in ʼn gemeenskap verlaag transaksiekoste, verhoog produktiwiteit en skep ʼn platform waar handel kan floreer wat welvaartsvlakke laat styg. Dit is die rol van die sakegemeenskap om verhoogde vertrouensvlakke om te skakel in verhoogde ekonomiese aktiwiteit.
   • Ekonomiese vryheid: Ekonomiese vryheid word geskep in ʼn omgewing waarin die rol van instellings voorop staan en vertroue tussen mense hoog is. Ekonomiese vryheid is die toestand waarin die mens vrylik kan handel met sy of haar produksiemiddele sonder die vrees van staats- of ander inmenging en aggressie. In die moderne konteks bestaan ekonomiese vryheid uit vier belangrike begrippe: Eiendomsreg, wedersydse voordeel, doeltreffende prysvorming en die vrye mark.
   • Regverdige mededinging: Regverdige mededinging moet bestaan vir sakeondernemings om sinvol tot ʼn samelewing te kan bydra. Die winsmotief is ʼn aanwyser vir die markomgewing waar hulpbronne toegeken behoort te word. Hierdie funksie word belemmer wanneer regverdige mededinging ontbreek. Spesiale bevoorregting, hetsy deur regeringsbeleid, korrupsie of praktyke wat mededinging belemmer, ondermyn die sakebedryf se rol in die samelewing. Onregverdige mededinging ondermyn vertroue in instellings en skep ruimte vir die bevordering van stelsels wat vryhede inperk en die skep van welvaart ondermyn.

    

 • Visie, missie, doelwitte, en doelstellings
  • AfriSake is nie ʼn gewone sake-instelling nie, maar ʼn instrument ter bereiking van ʼn breër visie.Visie: Dat die Afrikaanse sakegemeenskap sinvol en op ʼn regverdige en gelyke vlak met ander gemeenskappe aan die Suid-Afrikaanse ekonomie kan deelneem.

   Missie: AfriSake streef daarna om te verseker dat daar aan die basiese voorwaardes vir die voortbestaan van die Afrikaanse sakegemeenskap voldoen word. AfriSake sal dit bereik deur as ʼn geloofwaardige Afrikaanse sakeregtewaghond die uitwerking van die polities-ekonomiese realiteite op sakelui te beïnvloed. Daar sal terselfdertyd gewerk word om volhoubare strukture te vestig waardeur die Afrikaanse gemeenskap sy eie, selfstandige voortbestaan kan verseker.

   Ter uitvoering van die visie en missie, moet daar op die onderstaande drie strategiese doelwitte gefokus word:

   • Die beskerming van eiendomsreg en die vryemarkstelsel;
   • Die bevordering van Afrikaanse sakebelange; en
   • Die beskerming van die Grondwet.
 • AfriSake se plan van aksie
  • Ten einde AfriSake se strategiese doelwitte te bereik, moet daar op vier taktiese terreine gefokus word:

   1. Die beskerming van sakeregte ʼn Riglyn wat AfriSake se toekomsvisie prakties verwoord en ʼn raamwerk vir aksies, veldtogte en projekte daarstel. AfriSake sal deur middel van regsaksies, bedinging en internasionale skakeling sakeregte bevorder. Kortom val sake soos diskriminasie teen Afrikaanse sakelui, korrupsie, en gebrekkige staatsvermoë hieronder.
   2. Organisering van belangegroepe Die aktiwiteite om spesifiek AfriSake se marksegment suksesvol te organiseer en te mobiliseer deur verhoogde lidmaatskap en die vestiging van ʼn nasionale netwerk van sakeforums.
   3. Fondsinsameling Die generering van fondse uit die sakegemeenskap vir spesifieke projekte. Die AfriSake Regsfonds is opgerig om kritieke regsaksies te finansier. Die AfriSake Beursfonds is tot stand gebring om geld in te samel om Afrikaanse jongmense te help om ná skool verder te kan studeer.
   4. Ekonomiese vryheid Ekonomiese vryheid bestaan uit vier belangrike begrippe, naamlik: Eiendomsreg, wedersydse voordeel, doeltreffende prysvorming en die vrye mark. Eiendomsreg is die reg om vrylik handel te dryf met alle bates, sonder staatsinmenging. Wedersydse voordeel hou in dat alle partye wat hulle tot ʼn ooreenkoms verbind het, voordeel daaruit trek. Doeltreffende prysvorming vind plaas waar gesonde mededinging geskied. AfriSake beywer hom vir die behoud van die vrye mark.
 • Waarom moet jy deel word van AfriSake?
  • Die huidige speelveld vir Afrikaanse sakelui raak al hoe meer ongelyk. Bemagtigingswetgewing, hoë belasting en regulasies is besig om die sakeomgewing te ondermyn. Toenemende onsekerheid oor eiendomsreg, verpolitisering van die regsbank en onbillike arbeidswetgewing is van die grootste bedreigings vir die Suid-Afrikaanse ekonomie.

   Tot dusver was daar geen georganiseerde drukgroep om die belange van die werkgewer en die professionele persoon te beskerm en te bevorder nie. AfriSake se doel is om hierdie drukgroep te wees.

   AfriSake mobiliseer kapitaal en kennis vir die beskerming van grondwetlike regte, asook die finansiering en vestiging van opleidingsinisiatiewe. Afrikaanse sakelui het deur AfriSake ʼn geleentheid om deel te word van ʼn groeiende netwerk van individue en maatskappye wat bereid is om saam te staan en te verseker dat die waarde wat Afrikaanse sakelui toevoeg die nodige erkenning kry.